EKJ

Технически проект за рехабилитация (основен ремонт) на път III-9061 “(Оризаре – Каблешково) – Танково – Слънчев бряг”

REFERENCE: ПЪТ III-9061 


Целта на проекта е да се възстанови и подобри транспортния и товарния капацитет на пътната настилка, за да се постигнат условия за безопасност на пътя и неговото добро отводняване. Техническият проект засяга основния ремонт на съществуващ мост, мост над реката, нова организация на движението и преместване на съществуващите инженерни мрежи в границите на пресичането.


Пътища

Рехабилитация на съществуващ мост нас река Хаджийска при км 3+434

Рехабилитация на съществуващ мост на км 7+500

За проекта са изготвени също така пълни геодезически и геоложки изследвания, както и проекти по екология и безопасни условия на труд по време на строителството.