EKJ

Реконструкция на кръстовище бул. “Братя Миладинови” – бул. “Хр. Ботев” – бул. “Георги Данчев” – бул. “Бургаско шосе” – ул. “Радой Ралин” – кръстовище “Розова градина”; гр. Сливен

REFERENCE: Кръстовище Сливен 


Изготвяне на технически проект за обект: “Реконструкция на кръстовище бул. “Братя Миладинови” – бул. “Хр. Ботев” – бул. “Георги Данчев” – бул. “Бургаско шосе” – ул. “Радой Ралин” – кръстовище “Розова градина”; гр. Сливен

Целта на проекта е реконструкция на кръстовище “Розова Градина“  между булевардите “Братя Миладинови“, “Христо Ботев“, “Георги Данчев“, “Бургаско шосе“ и улица “Радой Ралин“, която да подобри организацията на движението чрез кръгово кръстовище, изпълнено като класическо кръгово кръстовище с „остров“ – с формата на разтеглен овал.

Техническият проект засяга изграждането на нов стоманобетонен мост над река Новоселска, рехабилитация на съществуващ мост над реката, нова организация на движение включваща в себе си и велоалея, както и изместване на съществуващите инженерни мрежи в обхвата на кръстовището.


Нов стоманобетонен мост

 • Ширината на пътното платно е 8,35 м, включващо две ленти по 4,00 м и водеща ивица с ширина 0,35 м;
 • Връхната конструкция е предвидена да се изгради от 10 бр. греди с височина 60 см и ширина 125 см, обединени със замонолитваща плоча с дебелина варираща от 18 см до 39 см;
 • Връзката между връхната конструкция и долното строене  се реализира чрез еласатомерни лагери с размер 400/250/63 м;
 • Дилатационните фуги са “скрит” тип;
 • Мостът осигурява хоризонтален габарит на пътното платно 8,35 м, тротоарен блок с ширина 3,80 м и затревена площ в/у конструкция със същата ширина.

Рехабилитация на съществуващ мост

 • Мостът е двуотворен със светли отвори 2х8,00 м и обща дължина L=19,00 м;
 • Обследване на конструкцията на моста и констатиране на дефекти и повреди;
 • Изготвяне на пакет от мерки, които да осигурят безпроблемната експлоатация на моста;
 • Промяна на габарита на моста съгласно новата организация на движение.

Пътни работи

 • Кръговото кръстовище се предвижда да бъде с остров с формата на разтеглен овал;
 • Радиус на вътрешен кръг – 15.00 м;
 • Радиусът на външен кръг – 23.00/27.00 м;
 • Напречният наклон на пътното платно при съоръженията е едностранен – 2,5%, с посока към външният ръб на пътното платно, извън съоръженията е 2,0% с посока към външния ръб.